Gå til sidens indhold

Harald Blåtand

Er Harald Blåtand begravet her?

Stiftergravene kaldes de 4 grave i søjlerne i Domkirkens højkor. På pillerne omkring højkoret er malet 4 kalkmalerier fra Renæssancen. De forestiller Harald Blåtand (død senest 987), Svend Estridsen (død 1074), Biskop Wilhelm (død 1073/74) og (sandsynligvis) Harald Hens hustru Magareta (død 1093).

Ifølge en skriftlig kilde fra Middelalderen er Harald Blåtand begravet i Roskilde Domkirke. Hos Adam af Bremen (1040-1080) kan man læse: "Hans Lig blev af Hæren hjembragt og bisat i Roeskilde i den Kirke, han selv havde grundlagt til Ære for den hellige Trefoldighed." I Roskildekrøniken fra 1138 kan man læse " Hans søn Harald var en meget mild mand, som først byggede en kirke på Sælland." og senere "Harald herskede i 50 år over Danmark; han blev tilsidst såret af sin søn Sven i et slag, og fordreven fra riget. På sin flugt kom han til Venden, og døde der i landflygtighed, sørgende, som en anden David, mere over sønnens troløshed end over egen ulykke. Hans legeme blev af hans mænd bragt tilbage til fædrelandet og begravet i byen Roskilde."

I Saxos Gesta Danorum fra ca. 1208 står der mere vidtløftigt: Hans Lig blev sendt til Roskilde og højtidelig jordfæstet i den Kirke, han selv nylig havde bygget, thi det utaknemmelige Fædreland, som hidtil ikke havde skjønnet paa, hvad der tjente til dets Bedste, fik nu, da det var for sent, øjnene op for sin fromme Konges gode Gjerninger og mente, at hvad det havde nægtet ham i levende Live, burde det fuldt ud yde ham nu, da han var død; det stræbte af yderste Evne efter at fejre hans Jordefærd med al mulig Pragt og viste al mulig Kjærlighed mod Liget af den Mand, som det i levende Live overmodigt havde hadet." Man kan dog ikke helt regne med Saxo og han bygger sandsynligvis sin historie på de ovenstående kilder. 

Der er desværre ikke fundet rester af den omtalte trækirke, som i så fald skulle være under den nuværende. Men Haralds begravelse er uanset hvad knyttet til kirkens historie.

Hvem er hvor

Malerierne markerer, at man ved den nuværende kirkes opførelse optog deres knogler fra en grav under gulvet i den tidligere frådstenskirke og murede dem inde her. I de 3 af søjlerne er de indmurede knogler. Men Haralds knogler er ikke fundet. Han er muligvis slet ikke begravet i Domkirken. Svends knogler derimod bekræfter at der er tale om Svend Estridseen. De er undersøgt, og det kunne ses, at Svend var en høj, gangbesværet mand med en kraftig profil. En DNA- analyse afkræfter at Margrete Estrid i den ene søjle er Svend Estridsens mor. Istedet antages det at der er tale om Harald Hens hustru - altså Svend Estridsens svigerdatter- som gav store gaver til kirken og hvis dødsdag blev markeret i Domkirken.