Organist med børnekorarbejde ved Roskilde Domsogn


Nyoprettet fuldtidsstilling (37 timer/uge) som organist med børnekorarbejde ved Roskilde Domsogn er ledig pr. 1. januar 2020.

Roskilde er en spændende universitetsby i fortsat udvikling og udbygning. Byen har på trods af dens tætte placering til København en tydelig selvstændig profil som kulturel iværksætter by med stærkt fokus på musiklivet med institutioner som f.eks. Roskilde Festival, det regionale sangkraftcenter ”Roskilde Synger”, Roskilde Domkirkes korskole, spillestedet Gimle, Schubertiaden, Kirkemusikhøjskolen og Roskilde Domkirkes egne koncerter.  Byen er præget af en rodfæstet frivillighedskultur, hvor man finder sans for og vilje til at tænke nyt, på et kreativt grundlag – kirkens frivillige og Roskilde Domsogns menighedspleje er en aktiv partner i byens netværk på dette område

Til den ledige stilling som organist søger menighedsrådet en organist, der kan fastholde eget høje faglige niveau, har empati og sans for at samarbejde og interesse i og være med til at udvikle et kirkeligt musikliv i det 21. århundrede. Menighedsrådet forventer kvalifikationer på højeste niveau vedrørende koncertspil og liturgisk spil. Tillige efterspørges kompetencer inden for korledelse af børn og udvikling af børns sangstemmer, da stillingen indeholder korledelse for korskolens børne- og juniorpigekor (anslået til en trediedel af stillingen). Dette arbejde foregår i tæt samarbejde med korlederen for domkirkens pigekor.

Gudstjenesteforpligtelserne rummer højmesser, andagter, aftensange, temagudstjenester, ordinationer, kirkelige handlinger, tjenester for Roskilde Stift, tjenester i samarbejde med lokale foreninger, organisationer samt institutioner, og endelig er Roskilde Domkirke Kongehusets begravelseskirke. Koncertlivet i domsognets kirker er omfattende og velbesøgt.

Den musikalske profil tager afsæt i den klassiske tradition med en åbenhed for og erfaringer med nye salmer og rytmiske elementer i kirkemusikken. I gudstjenestetilrettelægningen vægtes den liturgiske relevans.

Ved Domkirken er der udover den opslåede stilling ansat en domorganist, der er leder af musikområdet, og en organistassistent. Domkoret består af 12 kirkekorsangere. Roskilde Domkirkes korskole består af spire-, børne-, junior- (det er børne- og juniorkoret, som tillægges næværende stilling) og pigekor med pigekorleder (80%) samt drengekor med drengekorleder (80%). Korlederen for spirekoret er ansat gennem ”Roskilde Synger”.

Domsognets (kirker og kirkegårde) medarbejdere (ca. 60) har et godt, kollegialt samarbejde. Domsognet har en præstegruppe på 5.

Tjenestesteder
Domkirken, Gammel Vor Frue kirke, Østre Kirkegårdskapel og plejehjem tilknyttet domsognet.

Domkirkens instrumenter
Hovedorglet (1554, 1654, 1690, restaureret/rekonstrueret af Marcussen & Søn 1988-1991) 33 stemmer
Kororgel: Marcussen & Søn (2000), 15 stemmer
Korpositiv på galleriet: Marcussen & Søn (2000) 4 stemmer
Korpositiv i Andreas Kapel: Marcussen & Søn (2008) 4 stemmer
Øveorgel i Skriftestuen: Marcusen & Søn (2000) 7 stemmer
Orgel i Gl. Vor Frue Kirke: Carsten Lund (1992) 17 stemmer

Se i øvrigt hjemmesiden www.roskildedomkirke.dk vedrørende nærmere oplysninger.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 279.605,22 kr. – 408.653,19 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 286.774,24 kr. (nutidskroner). Der er (ikke - i gråt felt) rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 312.054,56 kr. – 380.245,11 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.150,06 kr. – 62.358,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 301.113,39 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.368,23 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23.411,75 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 30.522,80 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 36.321,03 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

OK tillæg på 929,91 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Yderligere oplysninger
Ønskes yderligere information, kan henvendelse ske til:
Kordegnekontoret på tlf. 46 35 16 24.

Ansøgning
Ansøgninger fremsendes elektronisk til 7156fortrolig@sogn.dk, og skal være menighedsrådet i hænde senest fredag d. 22. november 2019 kl. 12.

Der kan forventes prøvespil og samtaler i uge 49 og 50 2019. Indkaldelse til samtale vil ske primo uge 48.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.